Warunki członkostwa

Zasady Udziału w Polskim Panelu Narodowym

Zasady Udziału w Polskim Panelu Narodowym

Niniejszy tekst stanowi umowę pomiędzy uczestnikiem - użytkownikiem sieci Internet, który w ramach Polskiego Panelu Narodowego utworzy konto użytkownika; czyli wypełni formularz rejestracji, zaakceptuje przez zaznaczenie niniejsze Zasady Udziału w Polskim Panelu Narodowym i następnie naciśnie przycisk „Rejestruj” (zwany dalej „Uczestnikiem”), a spółką European National Panels s.r.o. (zwaną dalej „ENP”) z siedzibą w Pradze, przy ul. Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, nr identyfikacji: 243 09 427, wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, nr akt 195288 (zwaną dalej „Operatorem”). Na podstawie ich akceptacji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. W razie ich naruszenia Operator jest uprawniony do podjęcia przewidzianych w nich działań. Polski Panel Narodowy obsługiwany za pośrednictwem strony internetowej www.panelnarodowy.pl to projekt uruchomiony w sieci Internet przez Operatora, w którym uczestniczą Uczestnicy (zwany dalej „Panelem”, „Projektem” lub „Polskim Panelem Narodowym”).
Spółki będące właścicielami Operatora są wpisane w Rejestrze Handlowym Republiki Czeskiej pod adresem: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik (zwane dalej „Wspólnikami”).

I. Podstawowe zasady Projektu

 1. Projekt umożliwia zarejestrowanym Uczestnikom dostęp do badań, które są organizowane przez Operatora lub jego klientów.
 2. Uczestnikiem Projektu może zostać tylko osoba w wieku powyżej 15 lat, mieszkająca na stałe na terytorium Polski.
 3. Uczestnikiem Projektu nie może zostać osoba, która pracuje w branży badań rynkowych lub na rzecz podmiotu zajmującego się badaniami rynku.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Uczestnikowi Polskiego Panelu Narodowego udziału w badaniach podmiotów partnerskich w ramach Polski oraz za granicą.
 5. Operator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszych warunków udziału w Projekcie bez wcześniejszego powiadomienia. W razie zmiany zasad, Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że ważną i obowiązującą jest zawsze najnowsza wersja zasad. Uczestnik jest zobowiązany do każdorazowego zapoznania się z aktualną wersją niniejszych zasad na stronie internetowej Operatora. Jeżeli Uczestnik kontynuuje udział w Projekcie po dokonaniu powyższych zmian przez Operatora, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmiany zasad bez zastrzeżeń.
 6. Operator eksploatuje Projekt na czas nieokreślony, przy czym w każdym czasie w ciągu trwania Projektu Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo do zakończeniu swego udziału w Projekcie i jednocześnie Operatorowi przysługuje prawo do zakończenia w każdej chwili Projektu lub udziału konkretnego Uczestnika w Projekcie.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia z systemu Projektu konta Uczestnika:
  ▪ które zostało utworzone, lecz nie było używane przez okres dłuższy niż 1 rok,
  ▪ którego Uczestnik podjął próbę o zalogowanie się jako inny Uczestnik bez wiedzy danego innego użytkownika lub w wyniku swojego działania próbował naruszyć stabilność i pracę Panelu,
  ▪ którego Uczestnik założył więcej niż jedno konto użytkownika.

II. Oświadczenie Uczestnika

 1. Uczestnik podczas rejestracji oświadcza, że nie był wcześniej zarejestrowany w ENP (wcześniej Polskim Panelu Narodowym). Jeżeli był wcześniej zarejestrowany w panelu, może za pośrednictwem aplikacji złożyć wniosek o wznowienie konta.
 2. Uczestnik podczas rejestracji oświadcza, że nie posiada jednocześnie rejestracji w słowackim, czeskim, bułgarskim, węgierskim, rumuńskim lub innym panelu zagranicznym, które są alternatywą Projektu używaną przez Operatora za granicą.

III. Wynagrodzenia

 1. Uczestnikom za udział w Projekcie należy się wynagrodzenie w wysokości określonej przez Operatora w formie punktów, które Uczestnik według swej decyzji może zamienić na towary z katalogu Operatora lub na wynagrodzenie pieniężne, które Operator przekaże na wskazany przez Uczestnika Operatorowi rachunek indywidualny Uczestnika Projektu prowadzony w banku lub oddziale banku zagranicznego działającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W razie przyznanego przez Operatora Uczestnikowi wynagrodzenia pieniężnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do zrezygnowania z wynagrodzenia na rzecz którejś współpracujących z Operatorem z organizacji charytatywnych, wskazanej w wykazie organizacji charytatywnych opublikowanym na stronie Operatora, a Operator zobowiązuje się do przekazania danej organizacji charytatywnej wynagrodzenia, które w przeciwnym razie należałyby się Uczestnikowi.
 2. Operator zastrzega, że towary uzyskane przez Uczestnika w zamian za wynagrodzenie niepieniężne zgodnie z poprzednim punktem będą przesyłane przez niego wyłącznie na adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane:
  ▪ w wyniku niedziałania, niedostępności lub złej dostępności Panelu,
  ▪ w wyniku jakiegokolwiek innego następstwa korzystania z Panelu.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik udostępnia swe dane osobowe Operatorowi na podstawie swej wolnej woli, przy czym przekazanie danych osobowych podczas rejestracji i w sekcji Profil (www.panelnarodowy.pl/respondent/profile.default/) jest niezbędnym warunkiem realizacji celu udziału w Polskim Panelu Narodowym. W razie nieudostępnienia powyższych danych będzie niemożliwe zalogowanie się do Panelu i udział w badaniach rynku, będących częścią składową Panelu.
 2. Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane osobowe, które udostępnił o sobie podczas rejestracji w Polskim Panelu Narodowym, są prawdziwe. Uczestnik jest świadomy tego, że podanie nieprawdziwych danych stanowi ważne naruszenie warunków rejestracji i podstawę do jednostronnego zakończenia udziału w Projekcie przez Operatora.
 3. Uczestnik wyraża zgodę, aby Operator mógł skontaktować się z nim telefonicznie w celu weryfikacji danych wprowadzonych podczas rejestracji. Uczestnik jest świadomy tego, że niemożliwość weryfikacji prawdziwości danych wprowadzonych podczas rejestracji lub ustalenia ich nieprawdziwości może stanowić podstawę do jednostronnego zakończenia udziału w Projekcie przez Operatora.
 4. Uczestnik podczas rejestracji przyjmuje do wiadomości, że Operator będzie w czasie jego udziału w Polskim Panelu Narodowym przetwarzać dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych i socjodemograficznych, danych do wypłaty wynagrodzenia, identyfikatora Uczestnika w systemie Operatora oraz identyfikatorów przeglądarki/urządzenia Uczestnika, jak również dane osobowe zawarte w odpowiedziach Uczestnika podanych w czasie udziału w Projekcie w sekcji Profil. Operator będzie przetwarzać również wrażliwe dane osobowe (np. dotyczące wyznania, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych lub stanu zdrowia), tylko jeżeli Uczestnik w przypadku konkretnego badania lub subpanelu wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w myśl art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe, w szczególności:
  ▪ dane socjodemograficzne, dane osobowe zawarte w odpowiedziach podanych w czasie udziału w Projekcie w sekcji Profil oraz dane zawarte w odpowiedziach podanych w czasie udziału w Projekcie w ankietach w domenach narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, nacionalenpanel.bg, mediaresearch.cz, nielsen-admosphere.cz, proqcawi.admosphere.cz, stemmark.cz i nms-mr.com),
  ▪ identyfikator Uczestnika w systemie Operatora,
  ▪ identyfikator przeglądarki/urządzenia Uczestnika,
  mogą być w czasie trwania jego udziału w Projekcie przekazane stronom trzecim:
  ▪ zleceniodawcy projektu badań,
  ▪ Wspólnikom,
  ▪ poddostawcom (np. biuro rachunkowe, Poczta Polska itp.),
  ▪ organom państwowym i innym w ramach realizacji ustawowych obowiązków określonych w odpowiednich przepisach prawa,
  w celu
  ▪ badań socjologicznych i badań rynku,
  ▪ prawnie uzasadnionego interesu Operatora i jego Wspólników, czyli w celu zapewnienia jakości badań rynku i zapobiegania oszustwom,
  ▪ prawnie uzasadnionego interesu Operatora i jego Wspólników, czyli w celu sprecyzowania wyboru respondentów do udziału w konkretnym badaniu rynku,
  ▪ modelowania behawioralnego i optymalizacji wyświetlania treści w Internecie.
 6. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ewentualnie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych. W razie podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe Uczestnika mogą być zgodnie z ust. 5 niniejszego artykułu przekazywane firmom zewnętrznym (np. w celu analizy odpowiedzi), które są na podstawie umowy z Operatorem lub Wspólnikiem zobowiązane do przetwarzania danych osobowych wyłącznie do danego celu i po ich przetworzeniu w terminie określonym w przepisach prawa lub umowie zobowiązane są do zniszczenia takich danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane do państw trzecich (czyli poza UE) lub organizacjom międzynarodowym.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie wiadomości e-mail przez Operatora, zawierających informacje o nowościach w Projekcie, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji w ENP.
 9. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora oraz szczegółowy opis związanych z przetwarzaniem danych osobowych praw Uczestnika są zawarte w dokumencie Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki zawarte w dokumencie Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

V. Zasady korzystania z plików cookies

 1. Operator może na swej stronie internetowej zamieścić pliki cookies służące do monitoringu i przechowywania informacji o Uczestnikach Panelu, w tym pliki stron trzecich, w celu:
  • zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Operatora,
  • personalizacji Panelu dla poszczególnych Uczestników (na przykład zapamiętanie ustawień użytkownika),
  • mierzenia wydajności strony internetowej Operatora (funkcja analityczna),
  • monitoringu zachowań użytkowników w Internecie - jakie inne strony odwiedzili lub jakie treści zostały im wyświetlone (np. ogłoszenia cyfrowe).
 2. Operator może na swej stronie internetowej monitorować i przechowywać informacje o Uczestnikach Projektu przy użyciu technologii, takich jak pliki cookies lub innych technologii należących do stron trzecich. Strona internetowa może automatycznie gromadzić i zapisywać informacje z przeglądarki Uczestnika w plikach LOG (np. adres IP urządzenia, typ systemu operacyjnego i przeglądarki, Ad-ID, informacje potrzebne do lokalizacji lub informacje potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa strony operatora).
  VI. Ochrona własności intelektualnej i poufność
  Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do stron trzecich o wszystkich informacjach, które uzyskał w związku z badaniem, w tym treści badania, i nie będzie w żaden sposób rozpowszechniał materiałów zawartych w powyższych badaniach (obrazki, tekst, dźwięk, obraz).
  ▪ W razie uzasadnionego podejrzenia o naruszenie powyższych obowiązków przez Uczestnika, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia udziału Uczestnika w Panelu, które wiąże się automatycznie z wygaśnięciem prawa do otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia uzyskanego przez Uczestnika w trakcie brania udziału w Panelu.
  ▪ W wyniku natychmiastowego zakończenia udziału Uczestnika w Panelu Operator nie rezygnuje z prawa do żądania odszkodowania szkody wyrządzonej przez Uczestnika Operatorowi.

VII. Obowiązki podatkowe

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie płatności lub gratyfikacje związane z korzystaniem z panelu nie są pomniejszane o żadne podatki ani daniny publiczne należne w państwie rezydencji podatkowej użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się wypełnić obowiązki podatkowe wobec władz podatkowych kraju swojej rezydencji podatkowej, w tym uwzględnić wszelkie płatności oraz gratyfikacje w rocznym zeznaniu PIT.