RODO

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Europejskie Panele Krajowe B2B Oświadczenie o ochronie
prywatności

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "GDPR"). Firma European National Panels s.r.o., nr ID: 24309427, z siedzibą przy Štěpánská 611/14, 110 00 Praga 1, Republika Czeska, (zwana dalej również "Operatorem" lub Panelem) oświadcza, że wszystkie dane osobowe przetwarzane przez nią w celu badania rynku i działalności gospodarczej są uważane za ściśle poufne i są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 12 GDPR, Operator informuje Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu prawach. Spółki będące właścicielami Operatora (Nielsen Admosphere, a.s., nr ID: 26241226, z siedzibą przy Českobratrská 2778/1, 130 00 Praga 3, Republika Czeska; NMS Market Research s.r.o., nr ID: 25749315, z siedzibą przy U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praga 5, Republika Czeska; STEM/MARK, a.s., Operator i jego właściciele są członkami SIMAR (Stowarzyszenia Agencji Badań Rynku i Opinii). Wszystkie działania Operatora, w tym przetwarzanie danych osobowych, prowadzone są zgodnie z kodeksami branżowymi ICC/ESOMAR, zasadami SIMAR i wytycznymi korporacyjnymi.

I. Przepisy podstawowe

 1. European National Panels s.r.o. jest operatorem paneli internetowych do badań rynkowych i socjologicznych, zapewniających respondentom (członkom panelu) i swoim klientom (zleceniodawcom badań) możliwość udziału w badaniach na różne tematy. W szczególności ułatwiamy udział w ankietach internetowych. W ograniczonym zakresie uczestniczymy w ankietach telefonicznych i wywiadach bezpośrednich.

 2. W przypadku naszych potencjalnych, obecnych klientów i partnerów, administratorem danych jest European National Panels s.r.o.

 3. Dane kontaktowe administratora to European National Panels s.r.o., Štěpánská 611/14 110 00 Prague 1, Republika Czeska, e-mail: info@narodnipanel.cz.

 4. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, tj. osobie, o której wiemy lub możemy ustalić, kim jest ta osoba.

 5. Zawsze staramy się ograniczyć przetwarzanie danych osobowych do możliwie najniższego poziomu. Nasze procesy techniczne i organizacyjne są ustawione tak, aby chronić Twoją prywatność zgodnie z GDPR, obowiązującymi przepisami i etyką branżową.

 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w siedzibie Operatora przez naszych pracowników (na podstawie umowy o pracę, porozumienia lub innej formy współpracy) lub przez inne podmioty przetwarzające. Dostęp do danych osobowych mają tylko ci pracownicy lub inne podmioty przetwarzające, którzy koniecznie potrzebują dostępu do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków lub realizacji naszych instrukcji. Przetwarzanie odbywa się przy użyciu technologii komputerowych (głównie programów statystycznych, biurowych i księgowych lub aplikacji własnych Operatora) lub ręcznie w przypadku danych osobowych w formie papierowej, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa dotyczących zarządzania i przetwarzania danych osobowych. W tym celu Operator przyjął środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, w szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, ich zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieuprawnionemu przenoszeniu, nieuprawnionemu przetwarzaniu lub innemu niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych. Wszystkie podmioty, którym mogą być ujawnione dane osobowe, respektują prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, oraz przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych.

 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza UE) ani do organizacji międzynarodowej.

II. Zakres i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Panel przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe identyfikacyjne i kontaktowe:
  a) które przekazałeś mu lub dane osobowe, które uzyskał na podstawie Twojego zapytania,
  b) które przekazałeś mu lub dane osobowe, które uzyskał na podstawie Twojego zamówienia, które są niezbędne do wykonania umowy.
 2. W niektórych przypadkach Panel zbiera informacje od osób odwiedzających jego stronę internetową za pomocą technologii automatycznych (np. wykorzystując logi serwera internetowego do zbierania adresów IP i plików cookie).
 3. Zakres ten jest określony tak, aby przetwarzane dane w sposób rzetelny i wiarygodny świadczyły o powstaniu, przebiegu i zakończeniu naszej współpracy (tj. stosunku umownego), w tym o zapewnieniu wynagrodzenia; a także o wypełnieniu obowiązków wobec osób trzecich (np. urzędu skarbowego) i przepisów archiwizacyjnych. Obejmuje to w szczególności: dane identyfikacyjne: tytuły, imię, nazwisko, numer rejestracyjny i NIP, siedziba; dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, identyfikator skrzynki danych; dane bardziej szczegółowe: szczegóły dotyczące dotychczasowego doświadczenia, szczegóły dotyczące najwyższych kwalifikacji edukacyjnych wraz z odpowiednimi dokumentami, szczegóły dotyczące umiejętności i wiedzy, szczegóły dotyczące wypłaty wynagrodzenia (numer konta).
 4. Udostępnienie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku ze stosunkiem prawnym lub naszą współpracą jest warunkiem wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Bez podania tych danych nie moglibyśmy nawiązać z Państwem współpracy, tj. zawrzeć z Państwem umowy, oraz wypełnić związanych z tym obowiązków prawnych.
 5. Spółka pozyskuje Państwa dane osobowe przede wszystkim z następujących źródeł: bezpośrednio od Państwa; od osób trzecich lub ze źródeł publicznie dostępnych - w szczególności od organów władzy publicznej lub Państwa przedstawicieli działających w Państwa imieniu lub z rejestrów publicznych.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania

Panel przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie następujących przesłanek:

a) wykonania zobowiązań wynikających ze stosunku umownego lub naszej współpracy (tj. wykonania zobowiązań umownych), w tym wszelkich spraw z tym związanych (w szczególności wypłaty wynagrodzenia)

b) prawnie uzasadnionego interesu Panelu polegającego na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności na wysyłaniu informacji handlowych i newsletterów),

c) zgodę na przetwarzanie w celu świadczenia marketingu bezpośredniego, gdy nie ma zamówienia na usługę,

d) zgodę na rutynowe analizy ruchu na stronie i wykrywanie wszelkich błędów na stronie,

e) uzasadniony interes Panelu w zakresie prowadzenia wewnętrznych statystyk,

f) Twoja zgoda na reklamę ukierunkowaną,

g) wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę przez obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe), w wyniku czego Państwa dane mogą być również przekazywane organom publicznym,

h) w celu ochrony lub egzekwowania praw i roszczeń prawnych Spółki lub kontroli organów władzy publicznej (w szczególności w celu wykazania, że należycie wypełniliśmy wszystkie nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub obowiązki nałożone na nas przez prawo lub w związku z rozliczeniem naszych wzajemnych zobowiązań).

Panel przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza zapytania lub drogą elektroniczną,

b) realizacji Państwa zamówienia oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z Panelem,

c) wysyłania informacji handlowych i prowadzenia innych działań marketingowych,

d) wewnętrznych raportów i statystyk dotyczących działalności gospodarczej Panelu,

e) analizy ruchu na stronie internetowej,

f) reklamy ukierunkowanej (retargeting).

Podstawa prawna

Wykonanie umowy

Cel przetwarzania Przetworzone dane Źródło danych
Odpowiedź na zapytanie wysłane poprzez formularz zapytania/email Imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, służbowy e-mail, stanowisko, nazwa firmy Formularz zapytania/email (dane dostarczone przez osobę, której dane dotyczą)
Realizacja zamówienia Imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, służbowy e-mail, stanowisko, nazwa firmy Informacje dotyczące zamówienia (dane przekazane przez osobę, której dane dotyczą)

Uzasadniony interes

Cel przetwarzania Przetworzone dane Źródło danych
Świadczenie usług marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i newsletterów) Imię i nazwisko, e- mail służbowy Informacje z zamówień
Wewnętrzne raporty biznesowe i statystyki Imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, służbowy e-mail, stanowisko, nazwa firmy Informacje z zapytań/zamówień

Zgoda

Cel przetwarzania Przetworzone dane Źródło danych
Świadczenie usług marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i newsletterów) Imię i nazwisko, e- mail służbowy Informacje z zapytań ofertowych (w przypadku niezrealizowanych zapytań ofertowych)
Rutynowa analiza ruchu, wykrywanie błędów serwera oraz zapobieganie oszustwom i atakom na serwer Adresy IP i dane dotyczące przeglądania stron internetowych, przeglądane strony i działania na stronie, pliki cookie Ruch użytkownika na stronie, wyświetlenie strony z błędem
Reklama ukierunkowana (retargeting) Adresy IP, dane dotyczące przeglądarki i przeglądania stron internetowych, pliki cookies Wyświetlanie określonych stron w witrynie

Na stronie internetowej Panelu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) techniczne pliki cookies - są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony pod względem technicznym, bez nich strona nie działałaby, dlatego ich stosowanie nie wymaga zgody:

Nazwa Przeznaczenie Termin ważności
cookielawinfo- checkbox-potrzebne Ten plik cookie, ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii "Niezbędne". 1 rok
cookielawinfo- checkbox- funkcjonalny Plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, aby zapisać zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii "Funkcjonalne". 1 rok
cookielawinfo- checkbox- performance Ten plik cookie, ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii "Wydajność". 1 rok
cookielawinfo- checkbox-analytics Ten plik cookie, ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii "Analytics". 1 rok
cookielawinfo- checkbox- advertisement Ten plik cookie, ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii "Reklama". 1 rok
cookielawinfo- checkbox-others Ten plik cookie, ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii "Inne". 1 rok
auth cookie (Chenda) uwierzytelnienie zalogowanego użytkownika 1 godzina

b) Pliki cookies dotyczące preferencji - są to pliki cookies, które pozwalają stronie internetowej zapamiętać informacje, które zmieniają wygląd lub zachowanie strony internetowej (np. ustawienia wyglądu, języka itp.):

Nazwa Przeznaczenie Termin ważności
wpml_browser_redirect_test Ten plik cookie jest ustawiony przez wtyczkę WPML WordPress i służy do sprawdzenia, czy pliki cookie są włączone w przeglądarce. sesja
icl_visitor_lang_js Ten plik cookie jest przechowywany przez wtyczkę WPML WordPress. Celem tego pliku cookie jest przechowywanie przekierowanego języka. 1 dzień

c) analityczne/statystyczne pliki cookies - te pliki cookies zbierają informacje o sposobie
korzystania ze strony internetowej i są wykorzystywane do jej ulepszania oraz wykrywania
błędów:

Nazwa Przeznaczenie Termin ważności
_ga Plik cookie _ga instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny do raportowania analitycznego. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających. 2 lata
_gid Plik cookie _gid instalowany przez Google Analytics przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny, a także generuje raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z gromadzonych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz strony, które odwiedzają anonimowo. 1 dzień
_gat_gtag_UA_49990309_6 Ustawiane przez przeglądarkę Google w celu różnicowania użytkowników. 1 minuta

Szczegółowe informacje na temat Google Analytics można znaleźć pod następującymi
linkami:

 
d) marketingowe/reklamowe pliki cookie - wykorzystywane do śledzenia zachowania
odwiedzających na stronie internetowej z zamiarem wyświetlania im ukierunkowanych
reklam zgodnie z ich zachowaniem, tak aby były one dla nich istotne i interesujące.

Nazwa Przeznaczenie Termin ważności
Reklamy Google ocena kampani 30 dni

IV. Okres przechowywania danych

 1. Panel przechowuje dane osobowe:
  a) przez okres niezbędny do zapewnienia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy lub projektu badawczego oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych, jednak nie dłużej niż 5 lat od ostatniego wspólnie realizowanego projektu badawczego,
  b) przez okres wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednak nie dłużej niż 5 lat,
  c) w przypadku analizy ruchu na stronie internetowej i reklamy kierowanej - przez okres niezbędny.
 2. Po upływie okresu przechowywania Panel usunie dane osobowe.

V. Przekazywanie danych osobowych

 1. Panel zawsze stara się ograniczyć przekazywanie danych osobowych do minimum.
  W niektórych przypadkach dane osobowe są jednak przekazywane następującym odbiorcom:
  a) innym podmiotom przetwarzającym (patrz VI. Inne podmioty przetwarzające),
  b) Partnerom,
  c) naszym partnerom,
  d) organom administracji państwowej i innym organom w wykonaniu ich obowiązków prawnych, jeżeli tak stanowią obowiązujące przepisy prawa.

VI. Inne procesory

 1. Panel korzysta z następujących dodatkowych podmiotów przetwarzających:
  a) dostawcy platform komunikacyjnych (e-mail, kalendarz, udostępnianie dokumentów),
  b) dostawcy usług analityki internetowej (np. Google Analytics),
  c) dostawcy usług księgowych (księgowość, finanse, fakturowanie),
  d) dostawcy usług IT, wsparcia technicznego, utrzymania i konserwacji.

VII. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:
  Przede wszystkim mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, czy też nie. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo w dowolnym momencie żądać bezpłatnie informacji o tym przetwarzaniu (w szczególności wskazania administratora i podmiotu przetwarzającego lub innych podmiotów przetwarzających; informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, których to dotyczy, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych oraz okresie, przez jaki dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane; wszelkich dostępnych informacji o źródle danych osobowych; czy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej; informacji o tym, czy ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie).

 2.  Prawo do sprostowania
  a) Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie nie są aktualne, masz prawo zażądać ich aktualizacji, sprostowania lub uzupełnienia.

 3. Prawo do sprzeciwu
  a) Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, możesz wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania i poprosić nas o wyjaśnienie, zażądać naprawienia sytuacji, w szczególności możesz zażądać zablokowania, sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych.
  b) Wszelkie żądania możesz zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@narodnipanel.cz
  c) Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do właściwego dla Ciebie organu nadzorczego. Alternatywnie możesz skontaktować się z organem nadzorczym działającym w miejscu siedziby Panelu, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochor 727/27, 170 00 Praga 7.

 4. Prawo do usunięcia danych i wycofania zgody
  a) W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które nam Państwo przekazali; w takim przypadku Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
  b) Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania do danych osobowych, które są nam potrzebne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub do ochrony naszych uzasadnionych interesów.
  c) Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą już potrzebne do realizacji projektu badawczego lub dalszej współpracy, lub gdy ich przechowywanie będzie niedopuszczalne z innych przyczyn ustawowych, lub gdy Pani/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zostanie uznany za uzasadniony.

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Masz prawo zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania, jeśli uważasz, że dane osobowe, które posiadamy na Twój temat są niedokładne, przetwarzanie nie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji projektu badawczego oraz jeśli zgłosisz sprzeciw i jest on oceniany.

 6. Prawo do przenoszenia danych
  Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub realizacji środków przedumownych, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo zwrócić się do nas o dostarczenie Ci danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

 7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu ecyzji, w tym profilowaniu
  Masz prawo nie podlegać żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Cię skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, w której wyrażają Państwo zgodę na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, jeśli jest to niezbędne do zawarcia umowy lub jeśli jest to dozwolone przez prawo. Nie ma natomiast przetwarzania danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z nami. Podobnie, jeśli chcesz skorzystać z któregoś z przysługujących Ci praw. Niniejsze rozporządzenie wewnętrzne wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2022 r. i w tym samym dniu wchodzi w życie.