Zasady korzystania z Polskiego panelu narodowego

Poniższy tekst stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem a operatorem. Użytkownik poprzez wyrażenie zgody  zobowiązuje się do przestrzegania reguł przyjętych w umowie. W przypadku ich naruszenia operator może zastosować środki w niej przywołane. Serwis Polski Panel Narodowy, zwany dalej "Serwis", jest usługą, którą w  sieci internetowej prowadzi ośrodek badawczy Český Národní Panel, s. r. o., Chlumčanského 497/5, 180 00 Praga 8, Republika Czeska, zwany dalej "Operator", a korzystają z niej użytkownicy Serwisu.

Zasady korzystania z Serwisu:

 1. Serwis umożliwia zarejestrowanym użytkownikom (członkom) dostęp do badań, których organizatorem jest operator lub jego klienci.
 2. Użytkownikami serwisu są użytkownicy sieci internetowej, którzy w ramach Serwisu utworzą konto użytkownika. Utworzenie konta polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, potwierdzeniu zgody z tymi warunkami członkostwa, potwierdzeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kliknięciem przycisku "Zarejestrować".
 3. Członkiem Polskiego Panelu Narodowego może stać się wyłącznie osoba mająca ukończone 15 lat, mieszkająca na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Członkiem Polskiego Panelu Narodowego nie może zostać osoba zatrudniona w szeroko rozumianej branży badającej rynek, lub pracująca na rzecz firmy zajmującej się badaniami rynku.
 5. Członkostwo w Polskim Panelu Narodowym jest dobrowolne i każdy jej członek może w dowolnym momencie zrzec się członkostwa.

Użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki korzystania z Serwisu:

 1. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe, które w odniesieniu do osoby własnej podałem/am przy rejestracji w Polskim Panelu Narodowym, są prawdziwe. Jestem świadomy/a, że podanie danych niezgodnych z prawdą stanowić będzie istotne naruszenie warunków rejestracji i w konsekwencji może spowodować zakończenie mojego członkostwa w Polskim Panelu Narodowym.
 2. Wyrażam zgodę, aby operator serwisu kontaktował się ze mną telefonicznie w celu potwierdzenia informacji podanych przy rejestracji. Jestem świadomy/a, że brak możliwości potwierdzenia prawdziwości informacji podanych przy rejestracji będzie stanowić powód do zakończenia mojego członkostwa w Polskim Panelu Narodowym.
 3. Potwierdzam, że posiadam tylko jedną rejestrację w Polskim Panelu Narodowym.
 4. Potwierdzam, że obecnie nie jestem jednocześnie zarejestrowany/a w Czeskim, Słowackim lub Węgierskim Panelu Narodowym.
 5. Usługa jest świadczona bezpłatnie. Użytkownikowi należy się wynagrodzenie w postaci punktów, które może wymienić na gotówkę, którą przekażemy na Twój rachunek.
 6. Operator zastrzega sobie, że nagrody pieniężne i rzeczowe będzie przesyłać tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do odszkodowania za szkody spowodowane:
  • wadliwym działaniem, brakiem dostępu, lub niewłaściwym dostępem do Serwisu.
  • innymi następstwami korzystania z Serwisu.
 8. Przez korzystanie z usługi rozumie się zarejestrowanie w systemie Serwisu, uczestniczenie w badaniach, wypełnianie ankiet on-line, uczestniczenie w dyskusjach grupowych i inne działania operatora związane z prowadzeniem badań.
 9. Operator zastrzega sobie prawo oferowania członkom Polskiego Panelu Narodowego uczestniczenia w badaniach podmiotów partnerskich działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikowi Serwisu wiadomości e-mail, zawierających informacje dotyczące nowości, które Serwis oferuje.
 11. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych warunkach korzystania z Serwisu bez uprzedniego powiadomienia.
 12. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia z systemu Serwisu konta użytkownika:
  • które zostało utworzone, ale nie korzystano z niego przez okres powyżej 1 roku,
  • którego użytkownik próbował zalogować się jako inny użytkownik bez zgody tego użytkownika lub swoim postępowaniem naruszył wiarygodność i działanie Serwisu,
  • którego użytkownik zarejestrował więcej niż jedno konto użytkownika.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów, w posiadanie których wszedł w związku z prowadzonym badaniem, włącznie z istotą badania, oraz że nie będzie rozpowszechniać żadnych materiałów związanych z badaniami (ilustracje, tekst, audio, wideo).
 14. W przypadku uzasadnionego podejrzenia dotyczącego naruszenia powyższych zobowiązań, operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia użytkownika z Polskiego Panelu Narodowego, które automatycznie związane jest z ustaniem uprawnień do dowolnych nagród pieniężnych, lub rzeczowych zyskanych przez respondenta w trakcie współpracy.
 15. Wykluczenie z platformy nie oznacza, że operator zrzeka się prawa do ewentualnego postępowania sądowego w sprawie o odszkodowanie za szkodę, którą użytkownik spowoduje firmie Český Národní Panel s. r. o. lub innemu klientowi.
 16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie płatności lub gratyfikacje związane z korzystaniem z panelu nie są pomniejszane o żadne podatki ani daniny publiczne należne w państwie rezydencji podatkowej użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się wypełnić obowiązki podatkowe wobec władz podatkowych kraju swojej rezydencji podatkowej, w tym uwzględnić wszelkie płatności oraz gratyfikacje w rocznym zeznaniu PIT.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby wykonywania usługi wobec respondentów

 1. Na potrzeby wykonywania usługi opisanej w Warunkach członkostwa w Polskim Panelu Narodowym firma Český národní panel, s.r.o, IČ(REGON):24309427, z siedzibą Chlumčanského 497/5, Praga 8, Republika Czeska (dalej jako "Operator") będzie  przetwarzać Twoje dane osobowe włączając w to imię, nazwisko, dane kontaktowe, socjodemodemograficzne i inne dane przekazane w odpowiedziach, wypełnianych w sekcji Pofile, w trakcie trwania członkostwa w panelu. Operator będzie przetwarzać dane wrażliwe (np. dotyczące wyznania, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, czy stanu zdrowotnego), jeśli w trakcie członkostwa zdecydujesz się je w sekcji profile podać. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w badaniach rynkowych, w ramach członkostwa w panelu. Na podstawie tych danych wybieramy dla Ciebie odpowiednie badania.

  Operator w celu Twojego uczestnictwa w badaniach rynku (w ramach członkostwa w panelu) będzie również przetwarzał dane pozyskiwane automatycznie podczas prowadzenia panelu (takie jak częstotliwość uczestnictwa w badaniach, informacje o uzyskanych nagrodach za badania itd.), za pomocą cookies i innych indentyfikatorów przeglądarki i urządzenia, z których korzystasz z Panelu. Może to dotyczyć cookies (i innych środków) własnych lub stron trzecich. Przetwarzanie tych danych pomaga nam w sprawnym funkcjonowaniu strony internetowej, pozwala  pozyskiwać statystyki dla ulepszenia funkcjonalności naszej usługi i służy do wybierania właściwych badań (np. na podstawie reklam, które wyświetliły się w Twojej przeglądarce).

  Dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym (np. w celu wypłacenia nagrody lub telefonicznej weryfikacji rejestracji), które na podstawie umowy z Operatorem mają obowiązek przetwarzać Twoje dane wyłącznie w tym określonym celu, a po ich przetworzeniu w terminie przewidzianym prawnie lub umową, te dane zniszczyć.

  Przekazanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym udostępnienie podstawowych danych socjoekonomicznych przy rejestracji i w sekcji Dane osobowe (www.panelnarodowy.pl/default/main/respondent-personal-info/)

  jest koniecznym warunkiem wypełnienia celu członkostwa w Polskim Panelu Narodowym. W przypadku nieprzekazania tych danych nie będzie możliwe zarówno zalogowanie się do panelu, jak i branie udziału w badaniach rynkowych, które Operator udostępnia.

  Jeśli nie zgadzasz się z przetwarzaniem Twoich danych, masz prawo w każdym momencie zakończyć członkostwo w Polskim Panelu Narodowym. Nie tyczy się to jednak legalności przetwarzania Twoich danych przed zakończeniem członkostwa.

 2. 2. Jednocześnie masz świadomość, że Operator ma prawo przetwarzać dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane potrzebne do wypłacenia nagrody i identyfikatory przeglądarki/urządzenia dla celów:

  • pełnienia obowiązków zgodnych z umową, wynikających dla Operatora z Twojego członkostwa w panelu (jak np. wypłacenie nagrody) w trakcie trwania Twojego członkostwa w panelu;
  • pełnienia obowiązków prawnych Operatora, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. obowiązki podatkowe) w czasie przewidzianym w odpowiednich przepisach prawnych;
  • uzasadnionego interesu Operatora w kwestii gwarantowania jakości badania rynku i  uniemożliwiania oszustw w trakcie trwania Twojego członkostwa w panelu;
  • uzasadnionego interesu Operatora w kwestii precyzowania wyboru respondentów jako uczestników w konkretnym badaniu rynku.

  W związku z tym masz prawo zgłosić e-mailem zastrzeżenia odnośnie przetwarzania dla celów:

  • gwarantowania jakości badania rynku i uniemożliwiania oszustw
  • precyzowania wyboru respondentów jako uczestników w konkretnym badaniu rynku

Masz również prawo zażądać od Operatora dostępu do Twoich danych, ich aktualizacji, przekazania lub wymazania, jak i ograniczenia przetwarzania.

Wszystkie wnioski możesz złożyć e-mailem na adres info@panelnarodowy.pl.

Jeśli masz podejrzenie, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawnymi, masz prawo złożyć zażalenie w czeskim Urzędzie ds. ochrony danych osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů, ÚOOÚ) lub w polskim Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o swoich prawach i przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz na stronie Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.