Regulamin korzystania z Polskiego Panelu Narodowego

Niniejszy tekst jest umową między użytkownikiem a firmą European National Panels s.r.o., IČ (REGON): 24309427, z siedzibą pod adresem Štěpánská 611/14, Praga 1, Republika Czeska, zapisaną w rejestrze firm Miejskiego Sądu w Pradze, Oddział C, wpis 195288 (dalej jako "Operator"). Poprzez zaakceptowanie tej umowy użytkownik zobowiązuje się stosować do wszelkich prawideł w niej zawartych. W przypadku naruszenia jej przepisów Operator może skorzystać ze środków w niej zawartych. Usługa Polski Panel Narodowy oferowana za pośrednictwem strony https://www.panelnarodowy.pl/ (dalej jako "Panel", "Usługa" lub "Polski Panel Narodowy"), jest usługą, którą w sieci udostępnia Operator, a z której korzystają użytkownicy.

Wspólnymi właścicielami Operatora są: Nielsen Admosphere, a.s., IČO(REGON): 26241226, z siedzibą pod adresem Českobratrská 2778/1, 130 00 Praga 3, Republika Czeska; NMS Market Research s.r.o., IČO(REGON): 25749315, z siedzibą pod adresem U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praga 5, Republika Czeska; STEM/MARK, a.s., IČO(REGON): 61859591, z siedzibą pod adresem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praga 8, Republika Czeska (dalej jako "Wspólnicy").

Zasady korzystania z usługi

 1. Usługa umożliwia zarejestrowanym użytkownikom dostęp do badań organizowanych przez Operatora lub jego klientów.
 2. Użytkownikami Usługi są osoby korzystające z internetu, które w ramach Usługi utworzą swoje konto w Polskim Panelu Narodowym. Założenie konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, udzieleniu zgody na niniejszy regulamin Polskiego Panelu Narodowego i warunki członkostwa, udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kliknięciu przycisku "rejestruj".
 3. Użytkownikiem Polskiego Panelu Narodowego może stać się wyłącznie osoba mająca ukończone 15 lat, mieszkająca na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Członkiem Polskiego Panelu Narodowego nie może zostać osoba zatrudniona w szeroko rozumianej branży badającej rynek lub pracująca na rzecz firmy zajmującej się badaniami rynku.
 5. Po rejestracji użytkownik może korzystać z Usługi przez okres nieokreślony, jednocześnie zarówno użytkownik jak i Operator mogą w każdej chwili jednostronnie zakończyć udostępnianie Usługi.

Użytkownik zgadza się z następującymi warunkami korzystania z Usługi

 1. Konto użytkownika
  1. Użytkownik potwierdza, że nie był do tej pory zarejestrowany w Polskim Panelu Narodowym.
  2. Użytkownik potwierdza, że obecnie nie jest jednocześnie zarejestrowany w Czeskim, Bułgarskim, Słowackim lub Węgierskim Panelu Narodowym, które są alternatywną usługą udostępnianą przez Operatora za granicą.
 2. Ochrona danych osobowych
  1. Użytkownik udostępnia swoje dane Operatorowi całkowicie dobrowolnie, przy czym udostępnienie danych osobowych przy rejestracji w sekcji Dane osobowe (https://www.panelnarodowy.pl/index/personal-data-conditions/) jest koniecznym warunkiem do funkcjonalnego członkostwa w Polskim Panelu Narodowym. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będzie możliwe logowanie do Panelu i branie udziału w badaniach rynku, które Operator udostępnia.
  2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe, które w odniesieniu do swojej osoby podał przy rejestracji w Polskim Panelu Narodowym, są prawdziwe. Jest świadom, że podanie danych niezgodnych z prawdą stanowić będzie istotne naruszenie warunków rejestracji i w konsekwencji może spowodować zakończenie członkostwa w Polskim Panelu Narodowym.
  3. Użytkownik zgadza się na to, by Operator kontaktował się z nim telefonicznie w celu weryfikacji danych podanych przy rejestracji. Użytkownik ma świadomość, że niemożność weryfikacji prawdziwości danych, bądź upewnienia się do ich niepoprawności będzie powodem do jednostronnego zakończenia udostępniania Usługi ze strony Operatora
  4. Użytkownik przy rejestracji zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora na czas członkostwa w Polskim Panelu Narodowym. Dotyczy to imienia, nazwiska, danych kontaktowych, danych socjoekonomicznych oraz innych danych podanych w trakcie członkostwa w Panelu w sekcji Profil. Operator będzie przetwarzać również dane wrażliwe (np. dotyczące wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych czy stanu zdrowia użytkownika), o ile użytkownik zdecyduje się je w trakcie członkostwa w Panelu (w sekcji Profil) podać.
  5. Użytkownik ma prawo wnioskować do Operatora o dostęp do swoich danych, ich aktualizację, poprawę, przeniesienie, skasowanie, jak i również ograniczenie przetwarzania lub/i skasowanie konta w Polskim Panelu Narodowym w formie wniosku wysłanego na adres info@panelnarodowy.pl. W przypadku podejrzenia, że dane są przez Operatora przetwarzane niezgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679, użytkownik ma prawo złożyć zażalenie w czeskim Urzędzie ds. ochrony danych osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů, ÚOOÚ) lub polskim Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  6. Użytkownik ma świadomość, że Operator ma prawo przetwarzać dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane potrzebne do wypłacenia nagrody i identyfikatory przeglądarki/urządzenia dla celów:
 • pełnienia obowiązków zgodnych z umową, wynikających dla Operatora z Twojego członkostwa w panelu (jak np. wypłacenie nagrody) w trakcie trwania Twojego członkostwa w panelu,
 • pełnienia obowiązków prawnych Operatora, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. obowiązki podatkowe) w czasie przewidzianym w odpowiednich przepisach prawnych,
 • uzasadnionego interesu Operatora w kwestii gwarantowania jakości badania rynku i uniemożliwiania oszustw w trakcie trwania Twojego członkostwa w panelu,
 • uzasadnionego interesu Operatora w kwestii precyzowania wyboru respondentów jako uczestników w konkretnym badaniu rynku.
 1. Nagrody
  1. Usługa jest udostępniana za darmo. Użytkownikowi należy się wynagrodzenie w postaci punktów, które może wymienić na gotówkę, przekazywaną na rachunek bankowy. Operator zastrzega sobie, że nagrody pieniężne i rzeczowe będzie przesyłać tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Użytkownik nie jest uprawniony do odszkodowania za szkody spowodowane:
   1. wadliwym działaniem, brakiem dostępu, lub niewłaściwym dostępem do Serwisu.
   2. jakimikolwiek innymi następstwami korzystania z Serwisu.
 2. Korzystanie z Usługi
  1. Jako korzystanie z Usługi rozumie się logowanie i rejestrowanie się do serwisu, branie udziału w badaniach, wypełnianie ankiet on-line, uczestniczenie w dyskusjach grupowych i innych działaniach Operatora, związanych z badaniem.
  2. Operator zastrzega sobie prawo oferowania członkom Polskiego Panelu Narodowego uczestniczenia w badaniach podmiotów partnerskich działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
  3. Użytkownik zgadza się na to, by Operator i Wspólnicy przetwarzali i przekazywali stronom trzecim jego następujące dane osobowe:
   • dane socjodemograficzne, dane osobowe podane w odpowiedziach w sekcji Profil w trakcie trwania członkostwa w Panelu oraz dane osobowe podane w odpowiedziach w trakcie trwania członkostwa w Panelu w ankietach na domenach narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, nacionalenpanel.bg, mediaresearch.cz, nielsen-admosphere.cz, proqcawi.admosphere.cz, stemmark.cz i nms-mr.com
    w trakcie trwania członkostwa w Panelu.
   • Numer identyfikacyjny Użytkownika w systemie Operatora
   • Identyfikator urządzenia/przeglądarki Użytkownika
   w celu:
   • Badań socjologicznych i rynkowych,
   • Uzasadnionego interesu Operatora i jego Wspólników w kwestii gwarantowania jakości badania i uniemożliwiania oszustw,
   • Uzasadnionego interesu Operatora i jego wspólników w kwestii precyzowania wyboru respondentów jako uczestników w konkretnym badaniu rynku,
   • Modelowania behawioralnego i optymalizację wyświetlania treści w internecie.
   na okres członkostwa w serwisie.
 3. Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane firmom zewnętrznym (np. w celu analizy odpowiedzi), które są na podstawie umowy z Operatorem lub Wspólnikiem zobowiązane te dane przetwarzać wyłącznie na potrzeby danego celu, a po terminie przewidzianym w umowie lub prawnie - te dane zniszczyć.
 4. Użytkownik zgadza się na wysyłanie przez Operatora wiadomości e-mail , zawierających informacje dotyczące nowości, które Serwis oferuje.
 5. Operator zachowuje prawo do wprowadzenia zmian w tym regulaminie korzystania z serwisu, również bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku zmiany, użytkownik przyjmuje i zgadza się z tym, że obowiązującą jest zawsze najnowsza wersja regulaminu. Użytkownik ma prawo kiedykolwiek zapoznać się z aktualnym brzmieniem tego regulaminu na stronach Operatora. Jeśli Użytkownik kontynuuje korzystanie z Usługi po wprowadzeniu tych zmian przez Operatora, przyjmuje się to jako zgodę z regulaminem bez zastrzeżeń.
 6. Operator może na swoich stronach umieścić pliki Cookies dla śledzenia i przechowywania informacji o użytkownikach Panelu, również pliki stron trzecich, w celu:
  • Zabezpieczenia właściwego funkcjonowania internetowych stron Operatora,
  • Personalizacji Usługi dla poszczególnych członków (na przykład zapamiętywanie ustawień użytkownika, z których ten korzysta),
  • Mierzenia wydajności stron Operatora (funkcja analityczna),
  • Zbierania informacji o zachowaniu użytkownika w internecie - jakie inne strony odwiedził lub z jakim treściami miał styczność (np. wyświetlane reklamy i oferty).
 1. Operator może na swoich stronach pozyskiwać i przechowywać informacje o użytkownikach Usługi, również za pomocą takich technologii jak pliki Cookies lub inne technologie należące do stron trzecich. Strona internetowa może automatycznie pobierać i zapisywać informacje z przeglądarki użytkownika w plikach protokołowych (np. adres IP urządzenia, typ systemu operacyjnego czy przeglądarki, Ad-ID, informacje potrzebne do określenia położenia lub informacje potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa stron Operatora).
  • Operator zastrzega sobie prawo usunięcia z systemu Serwisu konta użytkownika:
  • które zostało utworzone, ale nie korzystano z niego przez okres powyżej 1 roku,
  • którego użytkownik próbował zalogować się jako inny użytkownik bez zgody tego użytkownika lub swoim postępowaniem naruszył wiarygodność i działanie Serwisu,
  • którego użytkownik zarejestrował więcej niż jedno konto użytkownika.
 2. Ochrona prawa autorskiego i zobowiązanie do zachowania tajemnicy
  1. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przed stronami trzecimi o wszystkim, czego dowiedział się w związku z badaniami, wliczając w to treść badań i nie będzie rozpowszechniał materiałów zawartych w tych badaniach (obrazy, tekst, audio, video).
  2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia dotyczącego naruszenia powyższych zobowiązań, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia użytkownika z Polskiego Panelu Narodowego, które automatycznie związane jest z odebraniem uprawnień do dowolnych nagród pieniężnych lub rzeczowych zyskanych przez respondenta w trakcie współpracy.
  3. Natychmiastowe wykluczenie z platformy nie oznacza, że Operator zrzeka się prawa do ewentualnego odszkodowanie za szkodę, którą użytkownik spowoduje Operatorowi.
 3. Zobowiązanie podatkowe
  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie płatności lub gratyfikacje związane z korzystaniem z panelu nie są pomniejszane o żadne podatki ani daniny publiczne należne w państwie rezydencji podatkowej użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się wypełnić obowiązki podatkowe wobec władz podatkowych kraju swojej rezydencji podatkowej, w tym uwzględnić wszelkie płatności oraz gratyfikacje w rocznym zeznaniu PIT.
 4. Regulamin korzystania z Cookies
  1. Użytkownik zgadza się na korzystanie z plików Cookies i podobnych technologii w sposób, jak zostało to opisane w punktach 4.VII i 4.VIII tego regulaminu oraz w Oświadczeniu dot. Danych Osobowych (https://www.panelnarodowy.pl/index/personal-data-conditions/) w trakcie trwania członkostwa w Panelu
  2. Operator zobowiązuje się, że te dane nigdy nie będą zawierać imienia, nazwiska i danych kontaktowych, oraz że zawsze będą przetwarzane zbiorowo.


Data wejścia w życie: 23.8.2018