Zasady korzystania z Polskiego panelu narodowego

Poniższy tekst stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem a operatorem. Użytkownik poprzez wyrażenie zgody zobowiązuje się do przestrzegania reguł przyjętych w umowie. W przypadku ich naruszenia operator może zastosować środki w niej przywołane. Serwis Polski Panel Narodowy, zwany dalej "Serwis", jest usługą, którą w sieci internetowej prowadzi ośrodek badawczy Český Národní Panel, s. r. o., zwany dalej "operator", a korzystają z niej użytkownicy Serwisu.Zasady korzystania z Serwisu:

1.Serwis umożliwia zarejestrowanym użytkownikom dostęp do badań, których organizatorem jest operator.

2. Użytkownikami serwisu są użytkownicy sieci internetowej, którzy w ramach Serwisu utworzą konto użytkownika. Utworzenie konta polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zapoznaniu się z zasadami Polskiego Panelu Narodowego, złożeniu deklaracji: „zapoznałem/am się z zasadami obowiązującymi w Polskim Panelu Narodowym i zgadzam się z nimi”, oraz aktywacją hasła „Rejestruj”.

3. Członkiem Polskiego Panelu Narodowego może stać się wyłącznie osoba mieszkająca na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Członkiem Polskiego Panelu Narodowego nie może zostać osoba zatrudniona w szeroko rozumianej branży badającej rynek, lub pracująca na rzecz firmy zajmującej się badaniami rynku.

5. Członkostwo w Polskim Panelu Narodowym jest dobrowolne i każdy jej członek może w dowolnym momencie zrzec się członkostwa.Użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki korzystania z Serwisu:

a. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe, które w odniesieniu do osoby własnej podałem/am przy rejestracji w Polskim Panelu Narodowym, są prawdziwe. Jestem świadomy/a, że podanie danych niezgodnych z prawdą stanowić będzie istotne naruszenie warunków rejestracji i w konsekwencji może spowodować zakończenie mojego członkostwa w Polskim Panelu Narodowym.

b. Wyrażam zgodę, aby operator serwisu kontaktował się ze mną telefonicznie w celu potwierdzenia informacji podanych przy rejestracji. Jestem świadomy/a, że brak możliwości potwierdzenia prawdziwości informacji podanych przy rejestracji będzie stanowić powód do zakończenia mojego członkostwa w Polskim Panelu Narodowym.

c. Potwierdzam, że przy rejestracji przynależności do Polskiego Panelu Narodowego wszystkie swoje dane osobowe podałem/am dobrowolnie, zgodnie z przepisami czeskiej ustawy nr 101/2000 Dz. U., o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na to, aby przywołane informacje zostały wykorzystane przy dokonywaniu selekcji do badań. W przypadku zakończenia współpracy z ośrodkiem Český Národní Panel, s. r. o., powyższe dane i informacje zostaną usunięte.

d. Potwierdzam, że posiadam tylko jedną rejestrację w Polskim Panelu Narodowym.

e. Potwierdzam, że obecnie nie jestem jednocześnie zarejestrowany/a w Czeskim lub Słowackim Panelu Narodowym.

f. Usługa jest świadczona bezpłatnie. Użytkownikowi należy się wynagrodzenie w postaci punktów, które może wymienić na gotówkę, którą przekażemy na Twój rachunek.

g. Operator zastrzega sobie, że nagrody lub gotówkę będzie przesyłać tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

h. Użytkownik nie jest uprawniony do odszkodowania za szkody spowodowane:
- wadliwym działaniem, brakiem dostępu, lub niewłaściwym dostępem do Serwisu.
- innymi następstwami korzystania z Serwisu.

i. Przez korzystanie z usługi rozumie się zarejestrowanie w systemie Serwisu, uczestniczenie w badaniach, wypełnianie ankiet on-line, uczestniczenie w dyskusjach grupowych i inne działania operatora związane z prowadzeniem badań.

j. Operator zastrzega sobie prawo oferowania członkom Polskiego Panelu Narodowego uczestniczenia w badaniach podmiotów partnerskich działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

k. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i w sposób jednoznaczny zgadza się, że operator uprawniony jest do przekazania informacji podanych przy rejestracji przez użytkownika, osobie trzeciej za wyjątkiem imienia, nazwiska i danych kontaktowych użytkownika, tzn. w formie anonimowej, opatrzonej tylko pseudonimem.

l. Operator zobowiązuje się, że zawartości badań nie udostępni osobom nieupoważnionym.

m. Operator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikowi Serwisu wiadomości e-mail, zawierających informacje dotyczące nowości, które Serwis oferuje.

n. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych warunkach korzystania z Serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

o. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia z systemu Serwisu konta użytkownika:
- które zostało utworzone, ale nie korzystano z niego przez okres powyżej 1 roku,
- którego użytkownik próbował zalogować się jako inny użytkownik bez zgody tego użytkownika lub swoim postępowaniem naruszył wiarygodność i działanie Serwisu,
- którego użytkownik zarejestrował więcej niż jedno konto użytkownika.

p. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów, w posiadanie których wszedł w związku z prowadzonym badaniem, włącznie z istotą badania, oraz że nie będzie rozpowszechniać żadnych materiałów związanych z badaniami (ilustracje, tekst, audio, wideo).

q. W przypadku uzasadnionego podejrzenia dotyczącego naruszenia powyższych zobowiązań, operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia użytkownika z Polskiego Panelu Narodowego, które automatycznie związane jest z ustaniem uprawnień do dowolnych nagród pieniężnych, lub rzeczowych zyskanych przez respondenta w trakcie współpracy.

r. Wykluczenie z platformy nie oznacza, że operator zrzeka się prawa do ewentualnego postępowania sądowego w sprawie o odszkodowanie za szkodę, którą użytkownik spowoduje firmie Český Národní Panel s. r. o. lub innemu klientowi.

s. Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie i wykorzystywanie plików cookie Operatora serwisu i stron trzecich.

t. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie płatności lub gratyfikacje związane z korzystaniem z panelu nie są pomniejszane o żadne podatki ani daniny publiczne należne w państwie rezydencji podatkowej użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się wypełnić obowiązki podatkowe wobec władz podatkowych kraju swojej rezydencji podatkowej, w tym uwzględnić wszelkie płatności oraz gratyfikacje w rocznym zeznaniu PIT.


Świadoma zgoda na udzielenie, przetwarzanie i przekazanie danych osobowych i danych wrażliwych
  • Niniejszym udzielam, zgodnie z przepisami czeskiej ustawy nr 101/2000 Dz. U., o ochronie danych osobowych (dalej zwana “ustawa”), firmie Český Národní Panel, s. r. o., Regon: 24309427, z siedzibą Praga 8, ul. Chlumčanského 497/5, kod pocztowy 180 00, zarejestrowanej w rejestrze działalności gospodarczej prowadzonym przy Sądzie Miejskim w Pradze w oddziale C, teczka195288 (dalej zwanym „administrator“) wyraźnej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych i wrażliwych w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe, wiek, płeć, wykształcenie i innych danych dotyczących mojej osoby, potwierdzonych przez administratora w związku z prowadzonymi przez niego badaniami. Przez przetwarzanie danych w tym przypadku rozumie się przede wszystkim ich gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, udostępnienie osobie trzeciej, przekazanie do przetwarzania osobie trzeciej i likwidacji.
  • Celem przetwarzania informacji jest pozyskanie danych do badań socjologicznych i marketingowych. Natomiast udostępnienie informacji osobie trzeciej służy prowadzonym badaniom w celu dokładnego ukierunkowania reklamy, oferty handlowej lub usług. Zgoda na udostępnienie informacji osobie trzeciej nie dotyczy nazwiska użytkownika, jego imienia i danych kontaktowych, tzn. że te dane będą chronione i przekazywane pod pseudonimem.
  • Administrator upoważniony jest do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do osiągnięcia określonego celu, lub wynikających z niego obowiązków. Przetworzone dane osobowe administrator jest także zobowiązany wykorzystać, wyłącznie w formie anonimowej, dla celów statystycznych, naukowych i archiwizacyjnych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielam świadomie i dobrowolnie na czas nieokreślony.
  • Jestem świadomy/a, że w oparciu o przepisy § 12 ustawy mam prawo zażądać od administratora informacji dotyczących przetwarzania moich danych osobowych. Administrator ma natomiast prawo do zażądania pokrycia kosztów związanych z przekazaniem tych informacji. Jeżeli stwierdzę, lub będę przypuszczać, że administrator, lub przetwarzający prowadzi przetwarzanie moich danych osobowych niezgodnie z interesem ochrony mojej prywatności i życia osobistego, lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami, mogę zażądać od administratora, lub przetwarzającego (zgodnie z przepisami § 21 ustawy) wyjaśnień, lub wymagać naprawy zaistniałego stanu. Administrator dokona działań naprawczych, jeżeli mój wniosek uzna za zasadny. Jeżeli administrator nie zastosuje się do mojego wniosku, jestem uprawniony do wystąpienia w sprawie bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.